Strona główna Aktualności REGULAMIN wakacyjnego konkursu z wydawnictwem REBIS

REGULAMIN wakacyjnego konkursu z wydawnictwem REBIS

0
PODZIEL SIĘ

REGULAMIN KONKURSU

§1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem są Zbrodnicze Siostrzyczki, Sponsorem nagród jest Wydawnictwo REBIS

2. Czas trwania konkursu zostaje ustalony od 01. 07.2013 do 31.08.2013.

3. Informacje o wygranych pojawi się na stronie Zbrodniczych Siostrzyczek maksymalnie dwa tygodnie po zakończeniu konkursu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, które w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów przesłaną w formie skanu pisma na adres a.krawczyk@zbrodniczesiostrzyczki.pl.

 2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres a.krawczyk@zbrodniczesiostrzyczki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2013 OPOWIADANIA, którego tematem będzie zagadka kryminalna. Objętość pracy nie może przekroczyć 40 tys. znaków ze spacjami (1 arkusz wydawniczy).

3. Każda osoba, biorąca udział w konkursie może nadesłać maksymalnie 3 prace.

4. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanej pracy i jej zgłoszenie do konkursu nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Przesłane na konkurs prace nie mogą być publikowane gdzie indziej (zarówno w wydawnictwach papierowych, jak i w internecie) oraz nagradzane w innych konkursach.

§3

1. Po upływie terminu nadsyłania prac, komisja złożona z członków redakcji Zbrodniczych Siostrzyczek wyłoni laureatów pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz autorów wyróżnionych.

2. Warunkiem otrzymania nagrody będzie potwierdzenie gotowości jej przyjęcia, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości o wygranej.

§4

NAGRODY W KONKURSIE

1. Jury przyzna następujące nagrody:

Nagroda pierwsza: pakiet 7 książek od Wydawnictwa Rebis 

Nagroda druga: pakiet 5 książek od Wydawnictwa Rebis 

Nagroda trzecia: pakiet 3 książek 

 

Wyróżnienia: 5 wyróżnień po 1 książce od Wydawnictwa Rebis 

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

2. Wszystkie nagrodzone opowiadania zostaną opublikowane na stronach portalu Zbrodnicze Siostrzyczki.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.zbrodniczesiostrzyczki.pl

2. Portal Zbrodnicze Siostrzyczki informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród. Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zbrodnicze Siostrzyczki informują, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych portalu Zbrodnicze Siostrzyczki. Dane nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.

3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919?921 Kodeksu Cywilnego.

6. Portalowi Zbrodnicze Siostrzyczki przysługuje prawo do zmian Regulaminu w każdym momencie oraz do przerwania konkursu bez podania przyczyny.

7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

8. Nagrody zostaną przesłane przez Wydawnictwo Rebis.

9. Od decyzji jury w sprawie zwycięzców oraz podziału nagród nie przysługuje odwołanie.

10.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).